Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. Taşınmaz mallar ait davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması, gayrimenkul hukukunu oldukça önemli kılmaktadır. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir.

Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konuları:

  • İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi Davaları),

  • Tapu İptali ve Tescil Davaları,

  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar,

  • Kamulaştırma Davaları,Terk

  • Müdahalenin Men’i Davaları,

  • Ecri misil Davaları

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi)

Eski adıyla izale-i şuyu, yeni adıyla da ortaklığın giderilmesi davaları bir taşınmaz üzerinde hakkı olanın hakkını alabilmesi için açtığı davalara verilen isimdir. Yani ortak alınan bir arsa, ev vb. taşınmazın, ortaklığın sona ermesinin ardından tarafların rızası neticesinde satılamaması durumunda ortaklardan birinin kendi hakkına düşen payı almak amacıyla açtığı davalardır.

Tapu İptali Ve Tescil Davaları

Haksız yere ya da haberi olmadan kendisine ait olan tapunun ya da tapu hissesinin üçüncü kişilere devri neticesinde kişinin haksızlığı gidermek için tapu’yu kendi adına yeniden tescil ettirmek için açtığı dava türüne verilen isimdir. Bu başlık detaylı konulara öncülük etmekle beraber üzerinde en çok tartışılan konular arasında gelir. En büyük örnekleri genel itibariyle miras davalarında yaşanır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Arsa sahibi ile taşınmazın üzerinde inşaat yapmayı resmi evraklarla taahhüt eden inşaat şirketi arasında sonradan çıkan anlaşmazlıklar neticesinde ortaya çıkan davalardır. Sözleşme neticesinde, her iki tarafın da üzerine düşen haklar ve sorumluluklar mevcuttur. Arsa sahibinin sorumluluğu, kendi üzerinde bulunan taşınmazların tapu idaresinde işlemlerini tamamlamak iken, müteahhit ’in görevi ise sözleşmede taahhüt edilen şartları, anlaşmada imzalandığı şekliyle yerine getirmek olacaktır. İhtilaf durumunda sözleşme gerekçe gösterilerek dava açılabilir.

Kamulaştırma Davası

Kişilere ait gayrimenkullerin devlete tahsisi için açılan dava türüdür. Örneğin; devletin veya belediyelerin baraj, yol, elektrik santralli vs. gibi yapacağı bir tesis için ihtiyacı olan arsayı, mahkeme tarafından belirlenen ücretin tapu sahibine ödenmesi şartıyla, kamu kurumuna tahsis edilmesidir. Tapu sahibin, kamu kurumun ödediği miktarın az bulması halinde kamulaştırma bedelinin tespitini isteyebilmektedir.

Müdahalenin Men’i Davası

Bir taşınmaza, pay sahibi olmayanların yada üçüncü bir şahsın saldırısı veya haksız kullanması neticesinde bu kişi ya da kişilerin taşınmaza olan saldırılarının engellenmesi için açılan dava türüdür.

Ecrimisil Davası

Ecrimisil yani diğer bir ifade ile haksız işgal tazminatı; bir taşınmazın, tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmayan bir kişi tarafından, sahibinin rızası dışında kullanılması neticesinde doğan tazminattır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim