İcra-İflas Hukuku ve Alacak Davası

İcra-İflas Hukuku

Türkiye’de İcra İflas Hukuku çok geniş kapsamlı bir konu olup, detayların çok önemli olması sebebiyle uzman ve nitelikli avukatlar ile çalışılması önem arz etmektedir. Anadolu Hukuk olarak ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için icra ve iflas takipleri yapılması, açılan takipler neticesinde tahsilatların yapılması, müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda hizmet vermekteyiz.
Bunlar dışında ayrıca iflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konularında müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Alacak Davası

Alacak davası; çek, senet ve her türlü alacaklarımızı, özellikle icra yoluyla tahsil edemediğimizde, zamanaşımı süresi içerisinde başvurduğumuz bir hukuki yoldur.

Alacak davası Türk hukuk sisteminde sıklıkla karşılaşılan dava türlerinden biridir. Alacak davalarında iki taraf vardır bunlar borçlu ve alacaklıdır. Borçlar Hukukunda borcun dört kaynağı vardır. Bunlar;

  1. Sözleşme
  2. Haksız Fiil
  3. Vekaletsiz İş Görme
  4. Sebepsiz Zenginleşme

Yukarıdaki işlemlerin birinden dolayı alacaklıya borçlanan kişi borcunu temerrüde düşmeden ifa etmek zorundadır. Borcunu zamanında ödemeyen yani temerrüde düşen borçluya karşı alacaklı tarafından icra dairesine başvurulabildiği gibi bu davada açılabilmektedir. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme davalının haksız olduğuna karar verirse alacaklı ilamlı icra takibi başlatabilir. Alacak davasının açılabilmesi için borç konusu paranın zamanında ödenmemesi, borçlunun yapması gereken bir şeyi yapmaması ve bunda alacaklının kusurunun olmaması şarttır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim