İdare Hukuku

Tam Yargı Davası

İdarenin eylem veya işlemleri sonucu ortaya çıkan zararın tazmini için idari yargı yolunda açılan davaya tam yargı davası denilmektedir. Burada zarar maddi nitelikte bir kayıp olabileceği gibi kişilik haklarının ihlali sonucu oluşan elemi gidermeye yönelik manevi zarar da olabilir. Bu kapsamda tam yargı davası özel hukuktaki maddi ve manevi tazminat davalarına benzetilebilir.

Zararın idarenin bir işlemine dayanması durumunda çoğu zaman öncelikle bu işlemin iptali için iptal davası açılmaktadır. Zira hukuka uygunluk karinesinden yararlanan idari işlemler hukuka aykırı olsalar dahi bir mahkeme kararı ile iptal edilene kadar uygulanmaya devam etmektedirler.

İşte bu durumda kişiler öncelikle idari işlemin iptalini akabinde bu idari işlem sonucu ortaya çıkan zararın tazminin talep etmeyi tercih edebilirler.

Tam Yargı Davasında İdarenin Sorumluluğu

Tam yargı davaları yukarıda belirtildiği üzere idarenin oluşturduğu zararın tazminini sağlamaya yöneliktir. Fakat idare zarara her zaman kusuruyla neden olmaz.

Tam yargı davalarında İdarenin sorumluluğu ikiye ayrılmaktadır.

Kusurlu Sorumluluk :

İdarenin kusurlu sorumluluğu hizmet kusuruna dayanmaktadır. Buna göre idare kamu hizmeti görürken mevzuat hükümlerine aykırı davranışla kamu hizmetinin; hiç işlememesine, geç işlemesine, kötü işlemesine neden olursa bu durumda idarenin kusurlu sorumluluğu gündeme gelecektir.

Kusursuz Sorumluluk :

İdarenin kusursuz sorumluluğu yargı içtihatlarıyla oluşmuş sosyal risk, kamu külfetlerinin eşit paylaştırılması, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine dayanan bir sorumluluk türüdür. Bu kapsamda kusursuz sorumluluk nedeniyle idareye başvurulabilmesi için idarenin kusuru aranmayıp, meydana gelen zarar ile idarenin eylemi/işlemi arasında illiyet bağı bulunması yeterlidir.

Genel Dava Açma Süresi,

İdari Yargıda dava açma süresi tam yargı davalarında da genel düzenleme gereği;

  • Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış, vergi mahkemelerinde otuz gündür.

Tam yargı davalarında dava açma süresi;

  • Zarara yol açan işlem veya eylemin ve zararın kapsamının tam olarak öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
İdare Hukuku

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim