Miras Hukuku

Miras Hukuku

Gerçek bir kişinin ölümü veya hakkında gaiplik kararı verilmesi halinde, kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku adı verilmektedir. Ölüm sonrası terekenin mirasçılar arasında adil ve sorunsuz bir şekilde paylaştırılması çoğu zaman ötelenen ancak ehemmiyet arz eden bir konudur.

Ülkemizde maalesef murisler arasında miras haklarından kaynaklanan uyuşmazlık çok yüksek orandadır. Mirasın hakkaniyete aykırı şekilde paylaştırılması( denkleştirme), Müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu), aynı mülkiyet üzerinde kullanım bedeli talepleri (ecri misil), medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, mirası muristen kaçırmak maksadıyla hayattayken bir başkasına muvazaalı bir şekilde devredilmesi, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular, uyuşmazlıkların yüksek bir oranda olmasına sebebiyet vermektedir.

Miras hukuku alanında hizmetlerimiz

Varlık planlaması, vakıf tesis edilmesi, yerli ya da yabancı fonların kurulması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, denkleştirme davası, tenkis davası, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil davaları.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim