Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, ayıplı, hasarlı vb. bir hizmetin veya satışın yapılması halinde, taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması durumunda başvurulabilecek bir hukuk alanıdır.

Bu alanın çerçevesini belirleyen ‘’Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’’, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak için düzenlenmiş bir kanundur.

Yukarıda sıralanan hususlarda oluşabilecek ihtilaflar sebebiyle tüketici, Tüketici Hakem Heyetine şikâyette bulunabileceği gibi, ürün veya hizmet bedelinin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değerin üstünde olması halinde, Tüketici Mahkemesinde dava açabilecektir.

Ayıplı Hizmet

Ayıplı hizmet 6502 sayılı Kanun’un 13. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle aykırı olan hizmettir.

Anılan madde uyarınca, hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet sitesinde, reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler de ayıplı kabul edilir.

Şayet sağlayıcı, reklam yoluyla yapılan açıklamalarda haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatlaması halinde açıklamanın içeriği ile bağlı tutulmayacaktır.

Tüketicinin seçimlik hakları madde 15’de sayılmıştır. Buna göre hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin 4 seçimlik hakkı mevcuttur. Tüketicinin sağlayıcıdan talep edebileceği haklar şu şekildedir:

  • Hizmetin yeniden görülmesi;

  • Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı;

  • Ayıp oranından bedelden indirim

  • Sözleşmeden dönme

Ayıplı Mal

Tüketici olarak satın aldığınız malın ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen veya satıcı tarafından vaat edilen, standardında bildirilen nitelik veya miktarına uygun olmaması halinde mal ayıplı kabul edilir. Kullanım amacı bakımından değerini veya beklenilen faydayı azaltan veya tamamen ortadan kaldıran eksikliklerde malın ayıplı olması sonucunu doğurur

Açık ayıp taşıyan bir mal aldığınızda malın size teslim tarihinde veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde satıcıya durumu bildirmeniz gerekmektedir. Gizli Ayıp Taşıyan bir mal veya hizmet aldığınızda ise malın teslim tarihinden itibaren veya hizmetin verildiği andan itibaren 2 yıl içinde tüketiciye verilen seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Eğer mal taşınmaz ise bu süre 5 yıldır.

Satın aldığınız malda ayıp çıkması halinde tüketici olarak kanunda belirtilen seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz. Kanunda seçimlik olarak bildirilen bu haklar:

  • Bedelin iadesini isteme

  • Malın ayıpsızı ile değiştirilmesi

  • Ayıp bedelinin eşyanın değerinden indirilmesi

  • Malın ücretsiz olarak onarılmasıdır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim