Bestuursrecht

Schadevergoedingszaak

Het betreft een rechtszaak die is aangespannen bij de bestuursrechter tot vergoeding van de schade die is ontstaan ​​als gevolg van handelingen of transacties van het bestuur. Hier kan de schade zowel materieel verlies zijn als morele schade. In deze context kan de schadevergoedingszaak worden vergeleken met de rechtszaken voor financiële en morele compensatie in het privaatrecht.
Indien de schade is gebaseerd op een transactie van het bestuur, wordt meestal in de eerste instanstie een vordering tot nietigverklaring ingediend voor de vernietiging van deze transactie. Administratieve procedures die profiteren van het vermoeden van wettigheid, blijven van kracht totdat ze worden vernietigd door een rechterlijke beslissing.
In dat geval kan men er de voorkeur aan geven om eerst de bestuurshandeling te annuleren en vervolgens
vergoeding te eisen voor de schade die door deze bestuurshandeling wordt veroorzaakt.

Verantwoordelijkheid van het bestuur in een Schadevergoedingszaak

De aansprakelijkheid van het bestuur bestaat uit twee delen.

Gebrekkige aansprakelijkheid:

De gebrekkige aansprakelijkheid van het bestuur is gebaseerd op het gebrek aan dienstverlening. Als het bestuur bij het uitvoeren van de openbare dienst in strijd handelt met de bepalingen van de wetgeving en ervoor zorgt dat de openbare dienst helemaal niet functioneert, laattijdig of slecht functioneert, zal in dit geval de gebrekkige aansprakelijkheid van het bestuur naar voren komen.

Risico aansprakelijkheid:

De risicoaansprakelijkheid van het bestuur is een vorm van verantwoordelijkheid gebaseerd op de principes van sociaal risico, gelijke verdeling van publieke lasten, gelijkheid en billijkheid, gevormd door gerechtelijke precedenten. In dit verband volstaat het om voor het bestuur wegens risicoaansprakelijkheid te gelden dat de schuld van het bestuur niet wordt gezocht en dat er een causaal verband bestaat tussen de schade en het handelen/optreden van het bestuur.

De duur om een rechtszaak te indienen in Bestuursrecht

De duur van het indienen van een rechtszaak in administratieve jurisdictie

  • Bedraagt zestig dagen bij de Raad van State en bij de bestuursrechtbanken,
    en dertig dagen bij de belastingrechters.

De duur van het indienen van schadevergoedingszaak:

  • Zestig dagen vanaf de datum waarop kennis wordt genomen van de transactie of handeling die de
    schade veroorzaakt.
İdare Hukuku

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact