Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheiding is de beëindiging van de huwelijk door een rechtelijke beslissing. İn het turkse burgerlijk wetboek systeem kan echtscheiding alleen met de beslissing van de rechter. Om de rechter te laten beslissen, moet ten minste één van de echtgenoten de echtscheiding hebben aangevraagd. Tegelijkertijd moet het onderwerp van de echtscheiding gebaseerd zijn op één van de geschreven redenen in de wet.

Één van de voorwaarden om een echtscheiding aan te kunnen vragen is een geldig huwelijk. Echtscheiding kan niet worden beslist in een huwelijk dat niet geldig is. In dat geval staat de annulering van het huwelijk ter discussie. Dit is waar het onderscheid tussen echtscheiding en nietigverklaring ontstaat.

Het is niet nodig om helemaal foutloos te zijn bij het indienen van een echtscheiding. Een geheel of minder gebrekkige partij kan ook een echtscheiding aanvragen. Dit betekent echter niet dat het defect er helemaal niet toe doet. Een van de echtgenoten kan de uitkomst van de zaak beïnvloeden door te beweren dat de ander meer gebreken vertoont. Alimentatie, compensatie, voogdij etc. doet ertoe die de gevolgen zijn van echtscheiding. Dus het defectpercentage is belangrijk.

De redenen voor echtscheiding die in het Burgerlijk Wetboek worden genoemd, zijn beperkt en zijn als volgt:

  • Overspel

  • Poging tot doodslag

  • Zeer slecht of vernederend gedrag

  • Leven zonder waardigheid en een misdaad begaan

  • Verlaten

  • Geestelijke ziekte

  • Ondraaglijk van het huwelijk

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Het feit dat het huwelijk ondraaglijk wordt voor mensen, wordt beschouwd als de meest voorkomende reden voor echtscheiding. De “Echtscheiding door onderlinge toestemming” is een rechtzaak waar partijen onderling overeenkomen. Bij een onderlinge toestemming verzoeken paren de rechtbank om de huwelijksverbintenis te beëindigen door overeenstemming te bereiken over alle aspecten van de scheiding. Om kwesties te voorkomen zoals voogdij, alimentatie ,eigendomsverdeling is het procesvoering van een voorbereide protocol heel belangerijk. In het geval dat in alle zaken overeenstemming wordt bereikt en er geen sprake van belemmering is, eindigt het huwelijk met een onderlinge toestemming. In de ‘Echtscheiding door onderlinge toestemming’ moeten de partijen de hoorzitting persoonlijk bijwonen. Het volstaat hier niet dat de advocaat die zij hun volmacht hebben gegeven, de hoorzitting bijwoont. Daarom is het belangrijk dat onze burgers buiten Turkije wonen, over deze kwestie nadenken. Als één van de partijen de hoorzitting niet bijwoont, wordt de zaak omgezet in een Vechtscheiding”.
Boşanma Davası

Vechtscheiding

Voor stellen die geen overeenstemming kunnen bereiken, vindt de rechtszaak plaats in de vorm van een Vechtscheiding. Aangezien het bijwonen van de hoorzitting kan plaatsvinden in het gezelschap van een vertegenwoordiger (advocaat). Daarvoor wordt vechtscheiding meestal gekozen door mensen die buiten Turkije wonen. Als partijen over voogdij, alimentatie, eigendomsverdeling etc niet ééns zijn, heeft dit tot gevolg dat de rechtelijke proces als een vechtscheiding wordt beschouwd. Nadat de echtscheiding is ingediend, moet de rechter tijdelijke maatregelen nemen tegen ongunstige situaties die zich tijdens het proces kunnen voordoen. Deze tijdelijke maatregelen zijn huisvesting, het levensonderhoud van de echtgenoten, de opvoeding van kinderen. Voor de kosten is een alimentatiemaatregel inbegrepen. Bovendien kan een voorzichtige beslissing worden genomen met betrekking tot het beheer van de goederen die als gevolg van de rechtszaak worden gecompenseerd of gedeeld. Als gevolg van de rechtszaak kan de wederpartij vergoeding van de schade aan bestaande of verwachte belangen vorderen. De partij die door echtscheiding in armoede zal vervallen, kan bij de andere partij armoedealimentatie aanvragen. Het criterium waarmee rekening moet worden gehouden bij alimentatie is de verandering in de levensstandaard als gevolg van echtscheiding. Om deze reden, moet bij het bepalen van de alimentatie de levensstandaard van de partijen exact worden bepaald.

Een ander punt van discussie is de situatie van gezamenlijk gezag over kinderen. In het geval dat beide partijen voogdij aanvragen, wordt het beginsel van het belang van het kind als basis genomen. Over de vraag wie de voogdij over het kind krijgt beslist de rechter met rekening te houdend met het beginsel van het voordeel van het kind. Het delen van goederen wordt bepaald door rekening te houden met de kwestie voor en na het huwelijk. Alimentatie eindigt wanneer de persoon hertrouwt. De alimentatie die voor het kind wordt aangevraagd loopt door ook als het hertrouwd is.

Na de echtscheiding kan met de nieuwe rechtszaak alimentatie worden aangevraagd. Als financiële rechten zoals alimentatie niet binnen een jaar na het echtscheiding is vastgesteld is het niet meer mogelijk om het aanvragen. De betaling van financiéle en morele compensatie die wordt gevraagd na de echtscheiding verschilt. De vordering op morele vergoeding wordt in één keer uitbetaald. Een financiele vergoeding kan in termijnen worden betaald.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact