Privacybeleid

Privacybeleid

Anadolu Hukuk vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Anadolu Hukuk, e-mailadres: info@anadoluhukuk.nl
d. Website: de website onder www.anadoluhukuk.nl

 1. Algemeen
  1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Anadolu Hukuk de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
  1.2. De persoonsgegevens die door Anadolu Hukuk worden verwerkt zijn onder andere:
  – Voornaam
  – Achternaam
  – E-mailadres
  – Telefoonnummer
  – En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aanAnadolu Hukuk
 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
  2.1. Anadolu Hukuk verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Anadolu Hukuk heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Anadolu Hukuk of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
  2.2. Anadolu Hukuk gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Anadolu Hukuk heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Anadolu Hukuk de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Anadolu Hukuk die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Anadolu Hukuk.

 1. Minderjarigen
  3.1. In sommige gevallen vraagt Anadolu Hukuk expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Anadolu Hukuk De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Anadolu Hukuk verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.
 2. Doorgifte aan derden
  4.1. Anadolu Hukuk zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Anadolu Hukuk voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
  4.1.2. Anadolu Hukuk op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 3. Doorverwijzingen
  5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Anadolu Hukuk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 4. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
  6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
  6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker (naam + adres + emailadres)
  6.3. Anadolu Hukuk zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Anadolu Hukuk gebruiker over deze kosten informeren.
  6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
  6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@anadoluhukuk.nl
 5. Bewaartermijn
  7.1. Anadolu Hukuk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Anadolu Hukuk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 6. Beveiliging
  8.1. Anadolu Hukuk heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 7. Wijzigingen in het Privacybeleid
  9.1. Anadolu Hukuk behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Anadolu Hukuk adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.
 8. Toepasselijk recht
  10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact